Политика за събиране и съхранение на личните данни

 • Политиките за събиране и съхранение на личните данни на потребителите на уебсайтаДжулс Псайколъджи“,

собственост на „Розета 2009“ ЕООД, разкриват обема от лични данни, които се събират, причините за събирането, както и начините на съхранение, обработка и изтриване. Моля, прочете внимателно настоящите политики за събиране и съхранение на лични данни. „Розета 2009“ ЕООД си запазва правото да внася изменения по всяко време без предварително известие,  като променените политики ще бъдат публикувани в Сайта.


 • Ползване и събиране на лични данни
  1. Всички лични данни се обработват, съхраняват и използват от „Розета 2009“ ЕООД в съответствие с приложимия български ЗЗЛД и Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент.
  2. „Розета 2009“ ЕООД поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в онези случаи, в които потребителите са предоставили доброволно лична информация в сайта или когато използват неговите онлайн услуги. 
  3. Потребителите доброволно предоставят информация за себе си чрез използването на Сайта, която включва:
   1. Контактна информация – имейл адрес, имена, предоставяна при лична кореспонденция с представители на “Розета 2009“ ЕООД;
   2. IP Адрес и демографски характеристики – Прочетете повече за методите за събиране на информация в Правила за ползване на бисквитки;

 • Допълнителни лични данни

   1. „Розета 2009“ ЕООД събира и съхранява допълнителна информация при изявено изрично и активно потребителско съгласие когато потребителите публикуват съдържание и информация в Сайта. В тези случаи „Розета 2009“ ЕООД не носи отговорност за достоверността на предоставените данни.
   2. „Розета 2009“ ЕООД събира и съхранява снимки и видео на потребители при заявено изрично и активно потребителско съгласие когато потребителите публикуват съдържание и информация в Сайта. В тези случаи „Розета 2009“ ЕООД не носи отговорност за достоверността на предоставените данни.
   3. „Розета 2009“ ЕООД си запазва правото да изпраща покани за участия в проучвания, като участията са винаги само при изразено лично желание, а поканата е само предоставяне на възможност за участие.
  1. „Розета 2009“ ЕООД събира и обработва лични данни за следните цели: комуникация с потребители, маркетинг, проучвания, изпращане на информация за кампании, ново и ексклузивно съдържание в Сайта, регистрация за седмичен бюлетин, статистически цели.

 • Съхранение и опазване на личните данни
  1. „Розета 2009“ ЕООД оперира с личните данни на потребителите за период, не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които те се обработват.  Потребителите не са длъжни да предоставят тази информация, но в тези случаи „Розета 2009” ЕООД няма да може да осигури  съответната услуга.
  2. „Розета 2009“ ЕООД събира и обработва данни за целите на маркетинга, както и за оптимизиране на сайта и услугите си. „Розета 2009” ЕООД може да съхранява, използва и обработва лични данни, събрани във връзка с предоставянето на своите услуги, за други цели, освен свързаните със законните търговски дейности на Дружеството, само с оглед изпълнение на задълженията си съгласно издадените Разрешения и в изрично предвидените от закона случаи.
  3. В случаите когато се публикува съдържание, предоставено от потребител, „Розета 2009“ ЕООД съхранява данните на потребителя за периода, в който съдържанието е видимо на сайта.
  4. „Розета 2009” ЕООД не съхранява лични данни на потребителите на  хартиени носители, преносима памет или в паметта на мобилни устройства. Всички данни се съхраняват и обработват на сайта на „Розета 2009“ ЕООД.
  5. „Розета 2009” ЕООД отговаря за защита на обработваните от нея лични данни освен в случаите на: непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които лицата за контакт са направили сами тази информация достъпна за трети лица.
 1. В съответствие със ЗЗЛД и Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, потребителите, които предоставят своите лични данни имат право:
  1. да получат достъп до собствените им лични данни;
  2. по всяко време да поискат от „Розета 2009“ ЕООД да заличи, коригира или блокира личните им данни, чието обработване не съответства на горните Актове; както и да уведоми третите лица, на които те са били разкрити, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, освен ако това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за „Розета 2009” ЕООД;
  3. да възразят пред „Розета 2009” ЕООД срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това и когато възражението е основателно „Розета 2009” ЕООД ще преустанови обработването на личните им данни; както и на всички останали права съгласно горните Актове.
 2. В случая на т. 5 от настоящия раздел по-горе, потребителят лично или чрез изрично упълномощено от него лице трябва да изпрати на адреса за кореспонденция на „Розета” ЕООД писмено заявление, което следва да съдържа: име, адрес на електронна поща за кореспонденция, както и други данни за идентифицирането на лицето, искането за заличаване и/или коригиране на личните данни или отказа те да бъдат предоставяни на трети лица, и/или предпочитана форма за предоставяне на данните (там където е приложимо съгласно ЗЗЛД). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.
 3. При съмнение за злоупотреба с личните им данни, потребителите имат право да подаде жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните, Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/
 4. С използването на Сайта Джулс Псайколъджи, потребителите:
  1. декларират, че са прочели, запознати са и се съгласяват със съдържанието на настоящите Общи условия,
  2. при попълване на регистрационната форма, предоставят своите лични данни и ги предоставят доброволно,
  3. декларират, че са запознати с целите, характера и условията на предоставяне и обработване на личните им данни,
  4. изразяват доброволното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани от „Розета 2009” ЕООД и/или определен(и) от него обработващ(и) личните данни, и съобразно условията, посочени в този раздел, и
  5. декларират, че са запознати с всички правни възможности по ЗЗЛД и Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година , относно обработването на личните им данни, в това число (но не само) по всяко време да възразят срещу обработването на личните им данни („право на забравяне“).