Автопойезис 4.0

Кои са 10-те най-важни умения, които трябва да притежавате, за да развивате иновативно бизнеса си ?

Психопрофил на иноватора

Съвременният пазар е динамичен и непрекъснато се развива, което затруднява способността ни да се адаптираме гъвкаво. Бизнес консултирането при стартиране на бизнес  започва с личността на предприемача и след това се премества върху характеристиките на самата бизнес идея.Свали статията за после

В своята методология за системен бизнес анализ Автопойезис 4.0 отреждам специално място на личността на предприемача, тъй като начина, по който възприема света, ще диктува нагласите му към промените, които следва да прави.

Предварителната настройка към “новото” в огромна степен намалява или повишава способността на човек да възприема иновативно и креативно реалността си. Ето кои са базовите 10 макро умения, които се стремим да развиваме у синергичните бизнес лидери при стартиране на бизнес, приятно четене!

Промяната, личността и бизнеса – къде се къса връзката?

Хората някак спокойно приемат факта, че животът не е константа и диктува динамично тяхното личностно развитие. Трансформацията на личността обаче все още се разглежда “отвън-навътре” – външната среда оказва натиск какви твърди, социални или личностни умения да придобием в конкретен етап от развитието си. При такъв модел на реактивност човек е пасивен получател на сигнали от средата си.

В резултат, човекът непрекъснато се опитва да “догонва” околните, сравнявайки се с тях на индивидуално или бизнес ниво. Този процес е съпътстван от високо вътрешно напрежение, фрустрация, хронична умора и в някакъв момент – нежелание за промяна, нарастваща инертност и ригидност. В края, личността изостава значително от съвремието си, чувствайки се цинично откъснат, ненужен и непринадлежащ към този свят.

Да бъдем в крак с времето изисква да сме отворени към непознатото, за да устоим на промените. Това на практика означава да не се страхуваме сляпо от “новото” и да приемаме, че всичко се изменя. Нещо повече, за да бъдем успешни и конкурентноспособни, трябва сами да търсим как да включим „новото“ в живота и в частност – в бизнеса си.

При този модел на проактивност човекът се трансформира “отвътре-навън”, поставяйки в центъра на внимание личните си потребности. Така развитието на личността се чупи през призмата на “тук и сега” и нужните умения и качества. Натискът на средата не се преживява толкова травмиращо, напрежението не прераства в хроничен дистрес, а личностните промени носят удовлетворение, устойчивост и дълбок личен смисъл.


InnovaCeption иновативна личност


Нови възприятия – нова реалност

Казано иначе, ако променим начина, по който мислим за самата нужда от промяна, ще променим и критериите, по които определяме, че е дошо време за промяна. Когато анализът започва от вътрешната среда, от личните потебности, ценности и визия за развитие, тогава времето за първа крачка винаги е “тук и сега”.

Майндфулнес закотването чрез InnovaCeption модела за личнотна трансформация посредством иновативност и креативност позволява на човека да мисли за развитието си в контекста на настоящето, с визия към бъдещето и въз основа на миналия си опит. Така вниманието не е толкова върху самата цел, която си поставяме, а върху пътя и малките крачки, които ежедневно избираме да предприемем в търсене на ново решение и нов личен смисъл.

Хората, които са твърде фокусирани върху цели, резултати и събития в необозримото “утре”, е по-вероятно да чувстват трайно неудовлетворение от реалността си и нещата, през които преминават. В бизнес план подобна житейска нагласа нерядко води до загуба на обективност и невъзможност адектватно да оценим рисковете от дадено действие или бездействие. Така личността, с нейните нагласи и светоглед, сама определя и диктува наличието или отъстсвието на своевременна промяна.

“Новото” в живота и бизнеса е въпрос на светоглед

Когато говорим за бизнес, понятията „иновация“ и “ново“ се различават концептуално и са ясно разграничени, макар и в разговорния език често да ги използваме като взаимозаменяеми конструкти. „Ново“ е всичко, което се приема като такова от наблюдател. Така например имаме  принципа „добре забравено старо, което е като ново“, който дълбоко заляга в нашата култура. Под „иновация“ разбираме онези качествено нови изменения в продуктите, услугите, пазара, технологиите и процесите, които ни провокират да търсим и откриваме как се борави с тях, т.е. за тях нямаме предварителни знания и очаквания, нито умения за експлоатация.

Един от главните, въпроси, който вълнува всеки бизнесмен, е:

„Какви умения трябва да притежавам, за да бъда иновативен на пазара?“.

Няма универсален модел на иновативната личност, тъй като това е присъща на човека характеристика и като такава варира в зависимост от личностните и контекстуалните обективни и субективни характеристики. Но със сигурност има форми на поведение, които гарантират успешно приемане, внедряване и използване на иновативно мислене с цел ефективно управление на промяна.Щастие и бизнес развитие

Моите топ-10 умения, водещи до иновативно поведение в бизнеса:

  1. Креативно-иновативно възприемане – Умението ни за критично оценяване на възможностите като иновативни, да анализираме пазарната ситуация и да откриваме онези иновации, които ще добавят стойност към бизнеса ни и ще ни направят конкурентноспособни;
  2. Генериране на креативни бизнес идеи – Умението да формулираме конкретна бизнес идея, свързана с избора и внедряването на конкретна новост;
  3. Иновативно стратегическо планиране и моделиране – Умението да преработваме бизнес идеите в бизнес планове и концепции, да конкретизираме и детайлизираме добрите бизнес идеи в поредица от времево последователни и да поставяме явни критерии за изпълнение на стратегиите;
  4. Проактивност– Умението да задвижим всички аспекти на бизнес-плана си в посока реализиране на поставените цели;
  5. Поемане на риск – Умението да поемаме премерени рискове съгласно предварително заложените параметри за сигурност и стабилност;
  6. Предвиждане – Умението да предвиждаме възможните изходи и последствия от решенията, които вземаме или настъпващите промени в околната среда;
  7. Отвореност към новото– Умението сами да провокираме и търсим промени в отговор на изменчивостта на пазара;
  8. Субективно възприет контрол над вътрешните състояния – Умението да интегрираме измененията в тяхната цялостност в зависимост от капацитета и даденостите ни без стрес, тревожност и фрустрации;
  9. Емоционална гъвкавост и регулация на трудните емоции – Умението да реагираме адекватно на промените без това да нарушава структурната цялост или да ни отклонява от заложените цели;
  10. Когнитивна пластичност и преодоляване на парализата поради свръх анализа  – Умението да мислим извън стереотипите за правилност, което води до по-добра гъвкавост, адаптивност и повишава конкурентоспособността ни. Нужно ни е, за да не блокираме и да не бездействаме, когато липсват очевидни решения

Много е вероятно когато стартирате бизнеса си да не сте уверени в каква степен притежавате изброените качества. Също така една година след началото ще знаете, че притежавате всички изброени качества и умения, описани тук, а и още много повече. Динамичната работа с личен бизнес психолог & треньор е един от начините да внедряваме с повече лекота промените в личен и бизнес план.


Описаните тук ефективни качества за управление на иновативна личностна промяна са извдени на база десетки научни изследвания в областта на съвременната личностна, икономическа, социална и организционна психология. Повече за личността, ключовите умения за иновиране и проактивното бизнес поведение можете да намерите в резултатите от научното ми изследване за психопрофила на синергичните лидери ето тук.

Самите модели, по които работя, обхващат различни теоретико-емпирични данни, които съм адаптирала на база личен опит над 10 години при работа с предприемачи и техните екипи. Личният бизнес тренинг е формат на взаимодействие, при който абстрактните психопрофили придобиват смисъл и логика в рамките на даден човек, неговата личност и житейския му път.


InnovaCeption намери своя смисъл


Сега вече знаете в какво истински вярвам и коя е моята страст:

човек може да научи всичко, което му е необходимо, за да бъде такъв, какъвто поиска!Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like