Собствен бизнес

Кои са 10-те най-важни умения, които трябва да притежавате, за да развивате иновативно бизнеса си ?

Pixabay

Съвременният пазар е динамичен и непрекъснато се развива. Да бъдем в крак с времето изисква да сме отворени към новото и непознатото. Това на практика означава да не се страхуваме сляпо от промяната, да приемаме, че всичко се изменя. Нещо повече,

за да бъдем успешни и конкурентноспособни трябва сами да търсим как да включим „новото“ в живота и в частност – в бизнеса си.

 

Личен архив

Личен архив

Когато говорим за бизнес, понятията „иновация“ и “ново“ се различават концептуално и са ясно разграничени, макар и в разговорния език често да ги използваме като взаимозаменяеми конструкти.

„Ново“ е всичко, което се приема като такова. Така например имаме  принципа „добре забравено старо, което е като ново“, който дълбоко заляга в модата.

Под „иновация“ разбираме онези качествено нови изменения в продуктите, услугите и процесите, които ни провокират да търсим и откриваме как се борави с тях, т.е. за тях нямаме предварителни знания и очаквания, нито умения за експлоатация.

Един от главните, въпроси, който вълнува всеки бизнесмен, е:

„Какви умения трябва да притежавам, за да бъда иновативен?“.

Няма универсален модел на иновативната личност. Но със сигурност има форми на поведение, които гарантират успешно приемане, внедряване и използване на иновациите.

Моите топ-10 умения, водещи до иновативно поведение включват:

  1. Възприемане и критично оценяване на възможностите като иновативни: Умението ни да анализираме пазарната ситуация и да откриваме онези иновации, които ще добавят стойност към бизнеса ни и ще ни направят конкурентноспособни;
  2. Генериране на бизнес идеи – Умението да формулираме конкретна бизнес идея, свързана с избора и внедряването на конкретна иновация;
  3. Преработване на бизнес идеите в бизнес планове и концепции – Умението да конкретизираме и детайлизираме добрите бизнес идеи в поредица от времево последователни стъпки за изпълнение;
  4. Реализиране на бизнес идеите – Умението да задвижим всички аспекти на бизнес-плана си в посока реализиране на поставените цели;
  5. Поемане на риск – Умението да поемаме премерени рискове съгласно предварително заложените параметри за сигурност и стабилност;
  6. Предвиждане – Умението да предвиждаме възможните изходи и последствия от решенията, които вземаме или настъпващите промени в околната среда;
  7. Стимулиране на промени – Умението сами да провокираме и търсим промени в отговор на изменчивостта на пазара;
  8. Приемане на промените – Умението да интегрираме измененията в тяхната цялостност в зависимост от капацитета и даденостите ни;
  9. Гъвкавост – Умението да реагираме адекватно на промените без това да нарушава структурната цялост или да ни отклонява от заложените цели;
  10. Креативност – Умението да мислим извън стереотипите за правилност, което води до по-добра гъвкавост, адаптивност и повишава конкурентоспособността ни.
Личен архив

Личен архив

Много е вероятно когато стартирате бизнеса си да не сте уверени в каква степен притежавате изброените качества. Също така една година след началото ще знаете, че притежавате всички изброени качества и умения, описани тук, а и още много повече.

Сега вече знаете, че

човек може да научи всичко, което му е необходимо, за да бъде такъв, какъвто поиска!

Искате да бъдете иновативни? Вижте презентацията ми Как да използвате иновации при стартиране на бизнес.

Ваша,

Capture signature

You Might Also Like