Моят път

Д-р Юлика Новкова, Бизнес психолог & Екзекютив консултант

Julika Novkova, Ph.D.

Личният бизнес психолог & треньор вярва в теб. Понякога това е всичко, от което имаш нужда, за да продължиш да се движишJulika Novkova, PhD, Psychologist


Здравей,

Аз съм Д-р Юлика  Новкова (Juls), Бизнес психолог, Екзекютив консултант, Сертифициран бизнес треньор, ментор и предприемач, основател на бранда Juls’ Psychology и създател на InnovaCeption Над 10 години помагам на бизнес лидерите да управляват ефективно хората, процесите и задачите пред себе си без бърнаут чрез иновативно-креативни трансформационни мета-модели за мислене. Създавам сама своя инструментариум за всеки отделен котекст, което прави работата ми фокусирана и с висока степен на приложимост. Изходната точка са човешките възприятия и начина, по който подхождаме към себе си, света, бизнеса и хората в тях.

Вярвам, че най-важният ресурс  за успеха, е нашата личност.

За да управляваме ефективно промяната в личен и/или бизнес план, преди всички имаме нужда от яснота на мисълта, своя вътрешна логика и смелост да взимаме решения.

Юика Новкова личностна трансформация и промяна


Променяй. Адаптирай. Еволюирай.


Биография

През 2019/2020 година д-р Новкова води практикуми по дисциплината “Икономическа психология” в СУ “Св. Кл. Охридски”.

През 2019 д-р Новкова защитава успешно дисертационен труд на тема “Личностни детерминанти на иновационните нагласи при мениджъри“, към Катедрата по Социална, организационна, клинична и педагогическа психология, при Философски факултет в СУ “Св. Кл. Охридски”, създавайки теоретико-емпиричен модел за профил на съвременните синергични, иноватини бизнес лидери

След дипломирането си като Магистър през 2012г. в СУ “Св. Кл. Охридски” започва веднага работа като Научен сътрудник в Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания към Философския факултет в СУ и заема щата до Ноември 2019 г. Участва в множество национални и международни изследователски проекти в областта на лидерството, мениджмънта, предприемачеството и развитието на иновации, като самата тя е автор на няколко национални изследвания на бизнеса.

През 2013 – 2014 г. е част от преподавателския екип на Висше училище по застраховане и финанси в магистърска програма. Води семинарните занятия по няколко дисциплини в областта на Социалната и Бизнес психологията като хоноруван асистент.

През 2009г. се сертифицира като Бизнес треньор за обучение на треньори и води тренинги и уъркшопи в сферата на продажбите, професионалното представяне и меките умения.

Юлика Новкова онлайн консултация с психолог

През 2010 създава бранда Juls’ Psychology,  развивайки дейността си като Личен бизнес психолог & Екзекютив треньор. Автор е на модела за организационно и бизнес развитие Автопойезис 4.0, чрез койтоато помага на бизнес лидерите да изграждат и управляват моделите си в обектна и дигитална среда.

Създател е и на модела за личностна трансформация посредством иновативност и креативност InnovaCeption, чрез който помага на бизнес лидерите да управляват по-ефективно вътрешните и външните промени чрез иновации, творчество и автентичност.

Изследователският ѝ интерес е насочен предимно към собствениците и мениджърите на микро и малък бизнес, но има опит и като организационен консултант в по-големи организации. Провежда индивидуални лични тренинги с предприемачи, мениджъри и фрийлансъри.


Подходът в личния бизнес тренинг е тип “hands-on” и е структуриран върху решаване на реални & бизнес казуси с авторски психологически инструменти и методи.


Форматът на взаимодействие е “1:1”

Работата със затворена система (човек, група и организация) е индувудална и подходът се персонализира, а резултатът е задъбочен и личен контакт с всеки клиент. Такова взаиодействие за мен е осмислящо, защото помага на личността да подобри качеството си на живот и бизнес, разчитайи на себе си и другите.

Не можем да спасим целия свят, но можем да спасим целия свят на дадена човек или общност.

Предприемачите и бизнес лидерите усвояват знания и умения за управление на хората и процесите си чрез подобряване на личната им устойчивост и гъвкавост за справяне с несигурността, риска и промените. Повече за личния бизнес тренинг и бизнес консултирането можете да прочетете тук.

InnovaCeption развивай своите идеи

InnovaCeption помага да изградим успешно своя идея, кауза, проект, собствен бизнес или личен бранд

В блога към сайта Juls’ Psychology д-р Новкова публикува изцяло авторски разработки, основани на научно-изследователски подход и емпирични доказателства в сферата на Психологията, Бизнес моделирането, Предприемачеството и Стратегическото планиране. Пресечната точка между изучаваните области е личността, създател и носител на бизнеса. Всички модели са базирани на STEM- подхода в Психологията, като се използват различни статистически методи за оценка и анализ на инструментариума.

Д-р Новкова сама развива въпросниците, с които работи, което позволява да адаптира системния подход за анализ към конкретен и специфичен контекст. Решенията, които предлага, са строго персонализирани, за да се гарантира тяхната ефективност им приложимост.

Предприемачите не се провалят, те просто спират.


Настоящият фокус на работа на д-р Новкова е върху:

 • национални изследвания и анализ на бизнес поведението у нас.
 • развиването на модели за стартиране и управление на собствен бизнес;
 • кризисно бизнес консултиране;
 • стратегическо бизнес планиране;
 • изграждане на бизнес идентичност;
 • изграждне на личен бранд;
 • дигитални процеси и комуникации;
 • превенция бърнаут;
 • Гъвкавост и устойчивост на синергичните лидери;
 • Иновативно-креативно възприятие и решаване на проблеми;
 • баланс между личен и професионален живот;
 • индивидуално психологическо онлайн консултиране;
 • подобряване на значими отношения;
 • повишаване на качеството на живот.

InnovaCeption намери своя смисъл

Последвай Juls’ Psychology в официалната страница на блога във Фейсбук.

Изпращай своите въпроси и запитвания тук.
Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!