Собствен бизнес

Как виждаме “голямата картина” в бизнеса спрямо пола си?

Pexels

„Голямата картина“ в бизнеса е онова, което мислим и чувстваме за ситуацията и проблемите около себе си. В предходни статии съм наблягала на това как да формираме положителна впечатление за себе си и бранда си, как да конструираме комуникацията с клиенти като процес и послания.

Тук ще се спра по-скоро на заучените стилове на комуникация, основаващи се на полови стереотипи, които несъзнателно попиваме и прилагаме.

Бизнесът е комуникация. Да правиш бизнес означава да влизаш в процес на общуване със своята аудитория, да предаваш ключовите си послания, да конвертираш слушатели в клиенти и да обгрижваш потребителите си.

Крайната цел е лоялна публика и утвърден бранд имидж.

Pixabay

Pixabay

Не претендирам с изчерпателност по темата и обобщенията очертават тенденции, основаващи се на утвърдени културни полови стереотипи. Генерализираните типове поведение са подсъзнателно заучени модели. Прилагаме ги в различна степен в живота и бизнеса без да се замислим – докато не възникне проблем.

Феноменът се наблюдава в западното общество и до голямата степен го откривам и у нас. Искам да отбележа, че това са крайни образи, за които може да приемете, че в някаква степен ви описват или че изобщо не ви съответстват. Информацията може да ви е полезна, за да разбирате по-добре клиентите и партньорите си.

Стереотипният образ е съвкупност от наблюдавани поведения в големи групи, които формират някаква представа. От една страна, ние очакваме да видим това поведение у другите. От друга, самите ние се опитваме да се държим по сходен начин, защото другите ще го очакват. Така работи обществото и в това има и положителни страни – “вписваме” се в картинката.

Pixabay

Pixabay

И все пак, всеки от нас има свободата да се изгражда като личност така, както сам осъзнато пожелае. 

Моята роля в такава ситуация е да предложа един „по-андрогинен“ и “безполов” подход, който да съвместява характеристики, приписвани и на двата пола. Когато ръководите собствен бизнес е необходимо да имате цял куфар с инструменти за общуване в зависимост от типа проблем, наличните ресурси и очакваните резултати. И няма никакво значение какъв е вашият пол – крайната цел е да успеете.

Ако знаете какво виждате и чувате ще успявате по-добре да „превключвате“.

В социалната психология често се говори, че в западното обществото се възпитават две различни нагласи към живота в момчетата и момичетата, които оказват влияние върху последващото им общуване. Водени от различни потребности, мъжете и жените имат различен фокус в отношенията си с околните. Въпросът как са се породили тези стереотипи е многопластов и не е обект на тази статия.

Как общуват мъжете и жените?

За мъжете от съществено значение е изграждането и утвърждаването на статуса. Използват всяка възможност, за да се представят във възможно най-позитивната светлина и търсят в обратната връзка одобрение и уважение.

Жените общуват, за да бъдат свързани и харесвани. За тях е по-важно да имат добри отношения с околните, да има добра атмосфера и всички да се чувстват комфортно. Съхраняването на отношенията е основен фокус в процеса на общуване.

Pixabay

Pixabay

Най-простото обяснение за тази съществена разлика е, че двата пола имат коренно различни задачи в западното общество. Мъжът е фигурата, която използва всички начини, за да оползотвори в максимална степен наличните ресурси и да създаде нови възможности. Резултатът от неговите усилия дава на жената ресурс, с който да създаде и поддържа общност, семейство и дом.

Сигурно тази представа ви се струва остаряла и невалидна? Истината е, че в огромна степен западният свят все още се движи от този модел и в бизнеса виждам грешките, които произтичат от подобно „възпитание“.

Смело мога да заявя, че има прекрасни тенденции, при които мъжете обръщат все по-голямо внимание на емоциите в отношенията и емпатията в бизнеса. И все повече дами усвояват проблем-центрирания подход, който да допълва човек-центрираната им нагласа в бизнеса.

Огромното количество свободно достъпни материали, различните бизнес обучения и тренинги имат ефект и за последните 10 години западният бизнес придобива „безполов“ вид. Но това са само тенденции и във всеки случай – все още със пожелателен характер.

Ето ви най-честите проблеми, с  които се сблъсквам и в които откривам полови стереотипи:

Цел на комуникационния процес

Pixabay

Pixabay

Мъжете комуникират с определена ясна цел – да се реши конкретен проблем. При това бързо, лесно и с предвидими резултати. Търси се най-ефективното, кратко и евтино решение.

Жените са по-склонни да съобщават как се чувстват по отношение на даден проблем. Комуникацията е акт на споделяне и търсене на възможност за близост. Значително по-бързо прекрачват емоционалните бариери в отношенията.

Обем на информация в комуникационния процес

Мъжете се стремят да предадат кратко, ясно и точно информация. Детайлите се разглеждат като ненужни елементи ако не са част от основния проблем. Целта е с минимален обем да се постигнат максимално добри резултати и да се намери решение.

Жените изследват собствените си мисли по отношение на даден проблем в процеса на комуникация. Невинаги осъзнават каква част от информацията е нужна и включват всякакви детайли.  Целта не винаги е да се намери решение, а по-скоро споделяне и подреждане на мислите и чувствата.

Емоции в комуникационния процес

Pixabay

Pixabay

Мъжете избягват да намесват личния си емоционален свят по време на общуване и рядко съобщават за емоционалните си преживявания.

Жените често сами разкриват как се чувстват по отношение на проблема и включват емоционален заряд в информационния поток.

Стил на общуване

Мъжете предпочитат да стигнат до естеството на проблема и бързо да се придвижат към следващ въпрос.

Жените са по-склонни да навлизат в обширни детайли, които да анализират и по-трудно преминават към следващ проблем.

Невербална комуникация

Мъжете са по-склонни да игнорират невербалното поведение в процеса на комуникация или тенденциозно търсят знаци за утвърдения си статус и чуждо признание.

Жените се стараят да „четат“ невербалното поведение на околните като се опитват да разберат как се чувстват и включват този аспект в общуването.

Pixabay

Pixabay

Активно слушане

Мъжете избягват да навлизат в излишни детайли и емоции, което нарушава процеса на активно слушане. Склонни са да проявяват нетърпение и раздразнителност.

Жените са по-склонни да изслушват отсрещната страна, подкрепяйки емпатично емоционалния компонент в комуникационния процес.

Авторитетно присъствие

Мъжете се облягат в голяма степен на авторитета, който създават и отстояват активно своите позиции при общуване.

Жените по-трудно извоюват авторитетна позиция и не винаги полагат усилия да я поддържат активно.

Изразяване на сила и присъствие

Мъжете активно използват своите физика и тембър, за да демонстрират сила и присъствие и така да наложат гледната си точка. Това ги прави по-нечувствителни към реакциите на аудиторията.

Pixabay

Pixabay

Жените разчитат повече на емоционалния климат и топлото отношение, като рядко се облягат на силата и присъствието си и не целят да изложат правотата си. Стремят се да разчитат реакциите на присъстващите и да се адаптират.

Увереност в правотата си

Мъжете са склонни твърдо да отстояват позиция и рядко поставят под съмнение компетентността и мнението си.

Жените са по-склонни да се вслушат в чуждата преценка, особено ако я възприемат като авторитетна.

Всички тези генерализации имат за цел да направят бизнес комуникацията по-ефективна, топла и авторитетна. Има ситуации и сфери, в които поведението, приписвано на жените, е по-печеливша стратегия и обратно. В някои ситуации е редно да се търсят бързи и кратки решения без излишни емоции и детайли, характерно за мъжете.

Всяка ситуация, която изисква активно слушане, вглеждане в другия, откликване и адекватна реакция, ще предполага да имаме фокус, ориентиран към човека. Не е важно на всяка цена да се намери решение, целта тук е да се съхрани отношението.

Пример е процес на приобщаване и обучение на нов служител – тук основното е да се създаде добра атмосфера, а не винаги да е 100% прецизен в работата си. Ще има време да изискваме резултатност и успеваемост.

Pixabay

Pixabay

Случаите, при които имаме ограничени ресурси, криза, изисква се решителност и авторитет, ще се предполага бързо и ефективно намиране на решение и фокус, ориентиран към проблема. Когато нещо трябва да се свърши на всяка цена е по-маловажно как се чувстваме по отношение на ситуацията. Значение има само да върнем хармонията и баланса в системата си.

Пример е процес на драстично свиване на бюджета и съкращаване на служители. Целта е да се спаси целия бизнес и работата на останалите служители. За другото – ще има време за равносметки и емоционални оценки.

Половите стереотипи за стиловете на общуване имат отражение и колкото по-добре разбираме тяхното влияние, толкова по-лесно ще намираме източника на проблемите в бизнеса си. Много ситуации могат да бъдат поправени или дори предотвратени с подходящите комуникационни инструменти.

Всяко от изборените поведения има своето време и място и ефективните управленчески модели предполагат, че вие:

  • владеете всяка форма на комуникация;
  • умеете да оценявате източника на проблема;
  • преценявате какъв стил е необходим спрямо конкретната ситуация;
  • превключвате между човек-ориентиран и проблем-ореинтиран подход;
  • умеете да проявявате “андрогинен” стил на комуникация.
Pixabay

Pixabay

Да бъдеш “полово неутрален” в бизнес комуникацията си, възприемайки най-добрите и ефективни техни за общуване, е ключово умения за изграждане и поддържане на бизнес отношения. Недоброто общуване нанася на един бранд повече щети, отколкото всяка друга негативна информация.

Знаете ли, че над 60% от проблемите в бизнеса се дължат на недобра комуникация? Какъв е вашият стил и до колко се водите неосъзнато от половите предзрасъдъци, присъщи на културата ни?

В заключение, няма “добро” или “лошо” решение на проблем, а по-ефективно или неефективно предвид конкретния случай. Много мъже осъзнават необходимостта от емпатия ви бизнеса така, както много жени успяват да утвърдят с лекота авторитета и статуса си.

За мен печелившият подход е онзи, при който поведението, което демонстрирате, съответства на цялостното ви излъчване и личност.

Успявате ли да бъдете гъвкави и балансирани когато общувате с бизнес клиенти и партньори? Пишете ми с какво се сблъсквате вие!

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

 

 

 

 

 

You Might Also Like