Синергични лидери

Бизнес психологът: профайлър и експерт по човешки грешки в бизнеса

Бизнес психология за бизнес лидери

Бизнес психологията все още е непопулярна наука у нас и това води  до подценяване на ползите от работата с личен бизнес психолог. Традиционната представа за психологическа експертиза е кабинетна обстановка, в която клиентът идва с ясно формулиран въпрос. В бизнеса обаче не винаги можем да видим къде се къса нишката и какво ще ни спре да успеем да постигнем целта си. Затова и работата на бизнес психолога е да изгражда психопрофили, чрез които да оценява рисковете от наличието или отсъствието на дадено човешко поведение за крайния резултат и ефективността на работните процеси.Свали статията за после

Личният бизнес психолог и треньор е експерт по организации с фокус върху човешките възприятия и поведение в бизнес контекст. Този тип бизнес консултанти работят на терен, индивидуално или групово, с една основна задача – да анализират системните грешки в бизнеса, които произтичат от хората, които са ангажирани с организацията и дейността, в това число: служители, лидери, партньори, доставичици, клиенти, конкуренти, независими публики. И макар да не можем да генерализираме идеята за “човешкото поведение”, все пак можем да научим много за мотивите спрямо дейнствията на хората, когато станем експерт по дадена организация – изучаваме как тя функсионира и ѝ помагаме да се развива и разраства, самоподдържа и самообновява през човешкия си капитал. 

Защо дейността на бизнес психолога изглежда толкова непонятна?

Бизнес психолог, потребителско поведение и бизнесХората наистина са различни, имат различни умения и разнообразни поведения, затова логично се различават и в начина, по който правят грешки или преодоляват трудности. Тези вариации в поведението се появяват в зависимост от личността, опита и контекста.

За да предотвратим типични и нетипични грешки, произтичащи от човека в бизнеса, е нужно първо да опознаем този бизнес и хората в и около него. Не всички грешки са фатални или непоправими, но някои идват с твърде висока цена, след която е почти невъзможно да продължим да правим бизнес. Не е нужно бизнес психологът да е експерт по всичко (производство, логистика, търговия). Достатъчно е в организацията да има нужните експерти – бизнес психологът помага на тях да осмислят човешкия капитал и рисковете в екипа и лидерите си.

На процесно ниво организационният психолог изследва връзките между хората, техните възприятия и демонстрираното поведение. Тъй като хората се разичават по своята същност и характристики, не винаги имаме представа за мотивите за наличието или липсата на дадено поведение.

Така професията “анализатор на човешки реакции” всъщност придобива смисъл в рамките на една организация – защото ставаме експерти по поведението на определена група хора в познат контекст. По тази причина оперативната работа на бизнес психолога няма как да бъде еднозначна при сравнение между две фирми със сходна дейност – всяка организация има свой специфичен отпечатък от вклаждащите се в нея човешки съзнания.


Именно разликите в субективните възприятия на хората в бизнеса пораждат разликите в начина, по който бизнесът оперира и продава на пазара. 


Как се променя бизнесът след консултация с организационен психолог & треньор?Бизнес психолог и индивидуално консултиране за бизнес лидери

Малкият и микро бизнес у нас няма ресурс да поддържа на щат бизнес психолог, затова и е значително по-лесно да ползва услугите на външнен консултант. Причините, поради които  бизнес лидерите инициират консултация, могат да бъдат най-различни, но с общо звучене – имат нужда от по-ефективно и продуктивно човешко поведение.

Обикновено се търси корекция на някакъв тип трудност – като проблеми с процеса на работа и демотивация, конфликти и липса на проактивност, ниска ангажираност с бранда. Нефункционалното и непродуктивно поведение в бизнеса се отразява разбира се и върху крайните резултати – нарастващ стрес, проблеми в екипа, загуба на клиенти, отлив на внимание, загуба на смисъл, преумора, апатия и дори бърнаут.

Мисленто за мисленето за организацията на бизнес е приложна психология.

Системният анализ помага да се проследи връзката между дадено субективно възприятие, демонстрираното поведение и обективните причини за тяхното възникване. Това налага психологът да се внедрява в самата организация и да обследва всеки процес и свързаните с него хора поотделно, за да разплете информационното кълбо и да помогне да се изгради структурирана мрежа. “Подреждането” в организацията дава различни резултати – по-ясна бизнес идентичност, по-адаптирани и оптимизирани процеси, по-точни цели и визия, по-осмисляща онлайн и офлайн комуникация.

В края на взаимодействието бизнес лидерите съобщават, че чувстват по-нисък субективен стрес, по-дълбока връзка с нещата, които правят и с хората, с които работят. Усеща се още лекота в самия процес на работа, повече креативност и иновативност при вземане на решения. В резултат на общите усилия на бизнес психолога и целия човешки капитал, бизнес моделът е по-гъвкав, по-устойчив и адаптивен, а целите се постигат по-ефективно и продуктивно.


Защо да прилагаме системен подход за анализ на поведението в бизнеса?

Бизнес психология за бизнес лидериХората рядко правят неща без да има някаква причина за това. Понякога мотивите са вътрешни, скрити, субективни, а понякога лежат в организационните структура и процеси. Понякога сме водени от логика, лишена от емоции, а понякога сме афектирани и не разсъждаваме аналитично. Каквито и да са причините за даден резултат, почти всички са свързани по един или друг начин с човешките възприятия.

Нито един човек не е в състояние непрекъснато да наблюдава сам собственото си съзнание и да анализира продуктите от менталните си процеси. Бих казала, че не е и нужно – прекрасно е да можем да мислим и за неща извън себе си. В бизнес план нещата никога не са еднозначни, защото е нужно да балансираме между потребностите на много хора, за да постигаме крайните си цели.

Системният подход предполага бизнес психологът да работи с отделни организационни елементи на индивидуално, групово и организационно ниво, за да изчиства търканията между възприятията и да помага за глакдото протичане на информацията вътре и извън организацията.


Индивидуално, групово, организационно или пазарно синхронизиране – кое е по-важно за успеха ни?

В зависимост от размера на организацията, сферата на дейността и бизнес модела, понякога фокусът ми на работа са отделни ключови личности, понякога касае цял екип, а понякога – самата организация.Мислене за мисленето с бизнес психолог

При индивидуалната работа помагам на бизнес лидерите да преодоляват вътрешните си пречки пред ефективността и продуктивността си, намалявайки страхове тревожност, неувереност и помагайки им да развиват лидерски качества и умения. Нещо повече, помагам им да осмислят собствената си личност и възможности, както и да развиват потенциала си без да прегарят и без хроничен стрес – а това повишава значително качеството им на живот.

Тук най-важното в подхода ми е емпатичното партньорство, което позволява на човек да добие смелост да изрази на глас своята собствена визия за себе си и начина, по който иска да живее, да следва личните си ценности и убеждения по автентичен начин.


Щастлива съм да съм заобиколена от можещи личности, които се чувстват добре в кожата си и харесват нещата, които правят за себе си и другите.


На ниво екип фокусът е подобряване на продуктивността чрез самоуправление, авторегулация, проактивност и емпатична комуникация. Организациите не са просто единици за продуктивност, това са живи, полу- или изцяло дигитални системи, в които хората внасят въшни за бизне целите аспекти като емоционални и ментални натрупвания или междуличностни отношения, чиито общ ефект обаче са трудности и пречки пред ефективната работа.

Когато работим с цялата организация, анализираме как бизнесът прави бизнес и се стараем да отпимизираме всички ключови процеси така, че да бележим устойчиво развитие при определена степен на гъвкавост и висока креативност и иновативност.

При пазарното синхронизиране фокусът е върху поведението на хората извън организацията, от чиито действия обаче зависи дали и как ще успеем с комерсиалните си цели. Анализирайки наблюдаемите минали и настоящи реакции на потребителите, можем да направим допускания какво е нужно да подобрим в комуникацията, процесите и продуктите си така, че да удовлетворяваме в най-висока степен човешките потребности на ценностно ниво, а измеримият аспект са ръст в продажбите, по-голяма аудитория, по-ниски разходи за реклама и други количествени и качествени показатели и измерители на бизнес успеха ни.

Юлика Новкова онлайн личен и бизнес психологНе мога да кажа коя от тези 4 ключови за бизнеса сфери на влияние на човешкия фактор има превес, затова и ползвам системен подход за анализ. Ясно е, че при микро бизнесите фокусът ще е върху личността на бизнес лидера и неговия личен бранд така, както е ясно, че при продажба на продукти фокусът ще е върху пазара и потребителите и техните възприятия за продуктите по отношение на обективните и субективните им характеристики.

Опитът ми показва, че когато се изравняват възприятията на вътрешните и външните клиенти за бизнеса и неговите продукти, лидерите успяват да изградят успешен бранд. А това означава, че всички, които наблюдават бранда, го виждат и разпознават по сходен начин – една нелека задача предвид факта, че хората имат наистина различни усещания и нагласи към света.


Всички трудности, произтичащи от човешките възприятия, са преодолими в една или друга степен.


Кое е общото между четирите ключови измерения на човешкото съзнание в бизнеса?

Point of view

Pixabay

Общото между четирите измерения (индивидуално, екипно, организационно и пазарно) е, че човешкото поведение подлежи в относителна степен на категоризация в рамките на даден контекст.

Изучавайки поведението, поставяйки в условни рамки различните типове поведение чрез психопрофилиране, ние можем да правим приблизително точни краткосрочни прогнози за очакваното бъдещо поведение на индивид или дадена група хора.

Казано иначе, обучението на лидери, екипи и клиенти (през маркетинг комуникации) в дадено поведение чрез добре структурирана връзка води до реализиране на една и съща цел – екипът да създаде кампания за продажба, лидерите да я управляват умело, а потребителите да купуват и да се привързват към бранда. Тук обаче не говорим за манипулации и фокуси, а за целенасочено взаимодействие, при което учим екип да решава етично и професионално трудност на потребител.

Човешкото съзнание в бизнес контекст в западната култура е ориентирано към бързи, лесни и ефективни решения, които дават мигновени и високи резултати. Най-бързите резултати, които наблюдавам при внедряване на промени, са осезаеми, когато планираната промяна взема предвид личностните типове на хората и тяхното очаквано поведение. Но е вярно, че за изграждането на такъв психопрофил се изисква време.


Бизнес психологът е експерт по психопрофилиранеиновативност и креативност личен тренинг юлика новкова

Съвсем доскоро психопрофилирането беше екзотична професия у нас, която свързвахме с анализа на криминалното поведение. Днес обаче това знание е по-достъпно за широката публика и е нормално да използваме същите принципи и за другите форми на човешко поведение.

През последните 10 години се специализирам в практическите бизнес решения от типа “Как да…”. Изучавайки организациите и поведението на техните вътрешни и външни клиенти, помагам на бизнес лидерите да разбират по-добре характеристиките на продуктите, процесите, задачите като обективни и субективно възприети обекти. Казано иначе, нужно е да убедим хората, че даден бизнес е това, което е. А това отнема време, усилия, обучения и най-вече – мислене за мисленето за бизнеса.


Когато искате бизнесът ви да се превърне в непреходна ценност

Последните месеци бяха трудни за всички бизнеси, в които работя, независимо дали се сблъскваха с кризи на разширяване или кризи на свиване поради промените в потребителското поведение. Тъй като следваме линията на моята методология за бизнес моделиране Автопойезис 4.0, всички бизнес модели съществуват в някаква синергия с други бизнес модели в мрежа. Да знаеш, че бизнесът ти е безценен за общността ти може да е маловажно в ежедневието, но е решаващо при глобални кризи. Затова и с много бизнес лидери преминахме през дигиталния бизнес тренинг за бизнес лидери InnovaCeption, с който им помогнах да осмислят ситуацията и да прояват гъвкавост и креативност без да се оставят личността им да ги саботира несъзнателно.

burnout and tiredness

Pixabay

За да е наистина персонализирано решението, е важно да знаем какви точно психопрофили на хора привличаме със своята организация и продукти – за да им говорим на техния език.

И пак, тук не целим фокуси и манипулации – ако искаме да бъдем идентифицирани като ценност, е нужно да намерим хората, за които онова, което правим, наистина представлява ценност. Това всъщност прави бранда автентичен не само в очите на клиентите, но и в съзнанията на хората, които се борят рамо до рамо с нас всеки ден за нашите цели. Нас самите алтруистичният подход за правене на бизнес, с фокус върху човешките нужди, ни прави синергични бизнес лидери. Синергията в лидерството се крие в умението да бъдем избрани от другите чрез доверие да ги водим напред. Същевременно следва да запазваме фокус върху нуждите на всички – своите, на вътрешните и външните клиенти, намирайки решения през иновативно-креативен процес на мислене.


Знаете ли как мислите?

Повечето хора мислят, че знаят как мислят докато не открият, че всички трудности пред тях всъщност са закодирани в съзнанията им през различни “цедки” и “бариери” – нагласи, убеждения, възприятия, стреотипи, памет, концентрация, мислене, емоции, копинг стратегии, заучена безпомощност, самонараняващо и самосаботиращо поведение и други психологически аспекти.

Да се научиш да виждаш и наблюдаваш мислите си преди да им позволиш да диктуват поведението ти е сложно и многопластово умение, което изисква десетки микро-умения – задържане на фокус, майндфулнес, превключване на внимание, умение за приоритизиране, самоанализ, авторегулация, самоконтрол над вътрешните състояния, саморефлексия, ретроспекция и други. На бизнес лидерите се налага да наблюдават освен своето собствено поведение и това на членовете на екипа си, но и това на потребителите, което педполага да бъдат устойчиви на стрес личности, отворени към новото, иновативни и креативни, гъвкави и емпатични.

InnovaCeption ти имаш значение


В края на днешната статия искам да отбележа, че бизнес психологът е просто един инструмент и като такъв има ограничен обсег на взаимодействие. Най-голямата задача през организационният консултант е да създаде за бизнес лидерите нови избори, с ясни граници на възможните рискове при избора на една или друга стратегия. Ако се колебаете дали даден въпрос може да намери решение с инструментариума на бизнес психологията, можете да ми пишете директно тук.

Променяйте. Адаптирайте. Еволюирайте.Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

 

 

 

You Might Also Like